Daňové poradenství

Smyslem a náplní daňového poradenství je řešení aktuálních daňových problémů klienta. Konzultace mohou probíhat v naší kanceláři nebo u klienta.

MOTTO: Daně lépe a radostněji

Zpracování přiznání ke všem daním

Vzhledem k portfoliu našich klientů se jedná zejména o

Daňový audit

Je služba, určená zejména klientům, kteří v minulosti nevyužívali služeb daňového poradenství a naším úkolem je prověřit, zda správně plnili svoje daňové povinnosti a zda jim v případě kontroly finančního úřadu nehrozí doměrek daně a z toho vyplývající postih. Obvykle provádíme daňový audit daně z příjmu a daně z přidané hodnoty. Výsledkem takové činnosti je:

Daňová optimalizace

Je nedílnou a velmi důležitou součástí plánování rozvoje každé společnosti. Správnou daňovou optimalizací lze minimalizovat daňové zatížení v budoucnosti, předejít nepříznivým daňovým dopadům nevhodně načasovaných investic, podpisu nevýhodných smluv apod. Před realizací každé významné obchodní transakce se vždy snažíme klientovi nastínit její daňové dopady a pomáháme nalézt optimální řešení.

Zastupování před správcem daně

V souladu se zákonem 337/1992 o správě daní a poplatků a zákonem 523/1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky zastupují naši daňoví poradci na základě plné moci klienta před příslušným správcem daně. V praxi to znamená, že veškerý styk, ať už písemný nebo osobní, s pracovníky správce daně probíhá našim prostřednictvím. Klient je tak minimálně zatěžován řešením daňových problémů, má jistotu, že veškerá korespondence od finančních úřadů bude včas převzata, že veškerá podání budou mít všechny formální náležitosti, atd.

Řešení mezinárodních daňových problémů

Externě spolupracujeme s daňovými poradci, kteří se specializují na problematiku mezinárodního zdanění. To nám umožňuje nabídnout klientovi využití výhod, které mu umožňují dohody o zamezení dvojího zdanění, které má Česká republika uzavřené s mnoha státy. Výhod lze využít jak při zdaňování příjmů českých občanů ze zahraničí, tak při daňové optimalizaci a plánování. Významnou částí této činnosti je i zdaňování příjmů cizinců ze zdrojů na území ČR.